1. Thông báo mở lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng khóa 1

2. Thông báo mở lớp đảng viên mới khóa 1

3. Thông báo mở lớp sơ cấp LLCT khóa 1-2019

4. Thông báo xác nhận trình độ tương đương sơ cấp LLCT đợt 1