Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị

2

Ngày 21/1/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 tổ chức hội nghị thông tin, hướng dẫn công tác tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị và giám sát việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến môi trường đầu tư trên địa bàn Quận 1 năm 2021.

Tại hội nghị, ông Lý Ngọc Thạch, Trưởng ban Dân chủ – Pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết các nội dung trong Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm có Hội đồng nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân Thành phố; chính quyền địa phương ở quận tại Thành phố là Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân quận là cơ quan hành chính nhà nước ở quận, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết và theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; chính quyền địa phương ở phường tại Thành phố là Ủy ban nhân dân phường, Ủy ban nhân dân phường là cơ quan hành chính nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết, theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố và theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, thành phố thuộc Thành phố; việc tổ chức chính quyền địa phương ở huyện, thành phố, xã, thị trấn của Thành phố được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ông Lý Ngọc Thạch báo cáo thêm các nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND Thành phố;  UBND, Chủ tịch UBND Thành phố; cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của UBND quận và nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND quận; nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND thành phố thuộc Thành phố; cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của UBND phường và nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND phường

Ông Lê Văn Thu, Trưởng ban Tuyên giáo – Đối ngoại, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thông tin thêm các nội dung công tác kiều bào, đối ngoại nhân dân năm 2021: Tuyên truyền các Hiệp định hợp tác thương mại giữa Việt Nam với các quốc gia; nhiều hoạt động kỷ niệm các sự kiện quan trọng trong quan hệ với Asean và các nước; thu hút đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư từ các kiều bào ngoài nước năm 2021 thực hiện chủ đề “Năm xây dựng chính quyền đô thị cải thiện môi trường đầu tư”.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho 8 tập thể, 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2020.

L.T