1. KH 194 Kế hoạch thực hiện 50 năm Di chúc

2. Bộ câu hỏi Hội thi tìm hiểu Di chúc và các tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh