Tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

5

Ngày 14/10/2022, UBND Quận 1 tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và kê khai tài sản thu nhập. Tham dự có các đồng chí: Bùi Văn Thịnh, Chánh Thanh tra Quận 1; Ngô Hải Yến, Trưởng Phòng Nội vụ Quận 1; cùng lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Quận 1, UBND 10 phường; công chức, viên chức, người lao động phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện kê khai tài sản thu nhập tại các cơ quan, đơn vị.

Báo cáo viên Trần Đình Trữ,  Phó Chánh Thanh tra TPHCM đã tuyên truyền Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị: Người có nghĩa vụ kê khai theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 36 của Luật Phòng, chống tham nhũng bao gồm các ngạch công chức và chức danh Chấp hành viên, Điều tra viên, Kế toán viên, Kiểm lâm viên, Kiểm sát viên, Kiểm soát viên ngân hàng;… Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực được xác định trong danh mục tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này. Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo Nghị định, tại điều 20, chương VII người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập mà kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý theo quy định tại Điều 51 của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Nghị định cũng quy định tại điều 21 người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thiếu trách nhiệm trong tổ chức việc kê khai, công khai bản kê khai, nộp bản kê khai thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ, không kịp thời yêu cầu của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Các hành vi vi phạm quy định trên nếu cấu thành tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

N.T