(Quanuy1hcm.org.vn) – Ngày 26/5/2022, Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể Quận 1 tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quy định 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho cấp ủy, đảng viên tại các chi bộ trực thuộc cơ quan Đảng, đoàn thể. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Kim Đức, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 1, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể; Trương Thị Minh Dung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 1.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Bùi Thị Thúy Hiền đã báo cáo những nội dung trọng tâm về: Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.

Trong đó, giới thiệu 4 điểm mới của Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng: mở rộng phạm vi, không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, mà còn bao gồm xây dựng cả hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết XIII của Đảng; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm suy thoái tiêu cực “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là bước đột phá mới, cao cấp hơn, cường độ và mức độ quyết liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn; kết hợp giữa “xây” và “chống”; yêu cầu cao về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, “lợi ích nhóm”, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn bức xúc của nhân dân. Về kết quả thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII được triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, thật sự đi vào cuộc sống, ngày càng đi vào chiều sâu, kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”; đẩy mạnh phê bình và tự phê bình, đoàn kết thống nhất trong Đảng được tăng cường hơn…

Thực hiện Quy định 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về 19 điều đảng viên không được làm, có những bổ sung, điều mới so với Quy định 47-QĐ/TW năm 2021: Nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép; không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ khi chưa được tổ chức Đảng có thẩm quyền cho phép.

Đảng viên không được “Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; “tư duy nhiệm kỳ”, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyển quyền, quan liêu, xa rời quần chúng; vi phạm đạo đức công vụ, bao che, báo cáo sai sự thật khi thực hiện nhiệm vụ; thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân do mình trực tiếp quản lý xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các vi phạm khác; thực hiện không đúng quy định trong quản lý đầu tư, xây dựng, sử dụng nhà, đất, tài nguyên, tài chính, tài sản của Đảng, Nhà nước;…

Về chủ đề năm 2022 “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển TPHCM”. Báo cáo viên tập trung vào 2 nội dung chính: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên; vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển TPHCM…

                                                                                                          N.T