Triển khai Quy chế tổ chức và hoạt động khu phố, tổ dân phố

1
Ngày 16 và 17/4/2018, UBND Quận 1 tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND của UBND TPHCM ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố có hiệu lực thi hành từ ngày 5/5/2017 cho trên 1.000 cán bộ, công chức 10 phường, trưởng, phó 66 khu phố, 904 tổ dân phố.
Báo cáo viên Hồ Dũng Mân, Phó Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền Sở Nội vụ THCM báo cáo các nội dung cơ bản Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố ban hành kèm Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND gồm 6 chương: những quy định chung; tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố; tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ chính sách đối với trưởng ấp, trưởng khu phố và phó trưởng ấp, phó trưởng khu phố; quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng ấp, trưởng khu phố và phó trưởng ấp, phó trưởng khu phố; tổ chức và hoạt động của tổ nhân dân, tổ dân phố; tổ chức thực hiện.

Báo cáo viên cũng thông tin những điểm mới của Quy chế như: khẳng định khu phố và ấp tương đồng về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ; hạn chế việc chia tách, thành lập mới, khuyến khích sáp nhập, việc thực hiện kiêm nhiệm các chức danh ở ấp, khu phố; thực hiện quy trình bầu cử các chức danh ở khu phố giống như các chức danh ở ấp; thực hiện xây dựng Quy ước cộng đồng tại khu phố (không thực hiện tại tổ dân phố); giảm tỷ lệ số cử tri hoặc cử tri đại diện tham dự hội nghị của ấp, khu phố từ 70% xuống 50%; quy định điều kiện và quy trình thành lập, chia tách ấp, khu phố chặt chẽ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phải được UBND thành phố quyết định chủ trương trước khi xây dựng Đề án thành lập ấp mới, khu phố mới; giao UBND huyện, quận thẩm quyền xem xét sáp nhập, ghép cụm dân cư vào ấp, khu phố hiện có; bổ sung quy trình miễn nhiệm trưởng ấp, trưởng khu phố; tăng quy mô số hộ của tổ nhân dân, tổ dân phố; đơn giản quy trình bầu tổ trưởng, tổ phó.

Thông tin hội nghị cho biết hiện trạng cả nước tính đến 31/7/2016 có 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh, 713 đơn vị hành chính cấp huyện, 11.162 đơn vị hành chính cấp xã, 89.531 thôn (ấp), 47.293 tổ dân phố. Riêng TPHCM gồm 24 quận, huyện; 322 phường, xã, thị trấn; 2.008 ấp, khu phố; 25.823 tổ nhân dân, tổ dân phố. 
Việc triển khai Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND và giải đáp thắc mắc về Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố tạo điều kiện cho các khu phố và tổ dân phố trên địa bàn Quận 1 phát huy hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ UBND xã, phường, thị trấn giao, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển.