Ngày 31/7/2019, Hội LHPN Quận 1 tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10 (khóa XII) và tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia cho 100 cán bộ, hội viên phụ nữ 15 cơ sở Hội. Tham dự có các đồng chí: Hoàng Thị Thu Liên, Chủ tịch Hội LHPN Quận 1; Đỗ Thị Trúc Ly, Phó Chủ tịch Hội LHPN Quận 1.

Đại tá Nguyễn Nhứt, báo cáo viên Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả của Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khóa XII, từ ngày 16 đến 18/5/2019 đã thảo luận, cho ý kiến về Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng như: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; góp ý việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, cán bộ, hội viên phụ nữ được thông tin kết quả công tác đối ngoại của Việt Nam thời gian qua; việc phân giới, cắm mốc, các hiệp định, quy chế về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia; qua đó giúp cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, hiểu biết, chủ động trong công tác tuyên truyền các văn bản pháp lý về việc giải quyết, quản lý và bảo vệ biên giới; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc sự thật lịch sử; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền giữ gìn, tôn tạo, bảo vệ đường biên, mốc giới của Tổ quốc.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here