Ngày 12/4/2019, Hội đồng nhân dân Quận 1 tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Ban Kinh tế – Xã hội HĐND quận và Ban Kinh tế – Xã hội HĐND 10 phường.

Trao đổi tại hội nghị, các đại biểu HĐND 10 phường đã nêu một số khó khăn, vướng mắc trong công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình quyết toán ngân sách; tờ trình danh mục đầu tư công; việc phân bổ ngân sách cho các hoạt động của phường; sử dụng nguồn ngân sách kết dư… Trên cơ sở đó, đại diện Ban Kinh tế – Xã hội HĐND quận chia sẻ một số kinh nghiệm trong hoạt động thẩm tra quyết toán ngân sách: cần bám sát nghị quyết của HĐND phường; căn cứ các quy định của Luật Ngân sách nhà nước; đối chiếu với dự toán của UBND phường; chủ động phân bổ ngân sách đáp ứng các hoạt động cụ thể tại phường. Đối với tờ trình danh mục đầu tư công sửa chữa, chỉnh trang các hẻm cần có khảo sát thực tế, sắp xếp ưu tiên các công trình gây bức xúc trong dân, được cử tri phản ánh nhiều; đồng thời quan tâm đôn đốc, kiểm tra các dự án đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Về hoạt động giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề, đại biểu HĐND phường trao đổi một số kinh nghiệm như: cần xác định đối tượng, thời gian, địa điểm giám sát thích hợp; xác định thứ tự ưu tiên giám sát, lựa chọn các vấn đề cử tri quan tâm, có ảnh hưởng đến lợi ích của nhân dân; mời cán bộ có chuyên môn tham gia giám sát; huy động tất cả đại biểu tham gia với tinh thần trách nhiệm với cử tri; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của HĐND.

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND Quận 1 Nguyễn Lê Thiên Thanh tổng hợp các ý kiến trao đổi, đề nghị Ban Kinh tế – Xã hội HĐND 10 phường xây dựng kế hoạch giám sát năm, lựa chọn thời điểm giám sát phù hợp; rà soát các nội dung giám sát trong lĩnh vực kinh tế – xã hội thiết thực đối với đời sống nhân dân; đại biểu HĐND phát huy vai trò, trách nhiệm, hoàn thành những lời hứa trước cử tri từ đầu nhiệm kỳ.

T.X