THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ HAI NHIỆM VỤ “XÂY” VÀ “CHỐNG” TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG HIỆN NAY

2
Trước sự chống phá dai dẳng, quyết liệt trên lĩnh vực tư tưởng của các thế lực thù địch hiện nay, chúng ta cần thực hiện đồng bộ hai nhiệm vụ “xây” và “chống” một cách thường xuyên, lâu dài như “hai bánh xe” trên con đường trường chinh trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Trong các lĩnh vực của chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch xác định mũi nhọn chống phá chính là nền tảng tư tưởng của Đảng. Về điều này, từ năm 1988, cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã nhấn mạnh trong cuốn sách “1999: Chiến thắng không cần chiến tranh”, rằng: “Mặt trận tư tưởng là mặt trận quyết định nhất, toàn bộ vũ khí của chúng ta, các hoạt động mậu dịch, viện trợ, quan hệ kinh tế sẽ không đi đến đâu nếu chúng ta thất bại trên mặt trận tư tưởng”. Nhận thức sâu sắc vấn đề này, Đảng và Nhà nước ta đã chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch. Trong nhiều nhiệm vụ Đảng ta triển khai hiện nay, thiết nghĩ “xây” đi đôi với “chống” cần chú trọng thực hiện đồng bộ.
“Xây” và “chống” là hai nhiệm vụ mà lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên vận dụng, triển khai. Trong mỗi phạm vi, hoàn cảnh, Bác lại đề ra cặp nhiệm vụ cụ thể như: xây dựng đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân; xây dựng đời sống mới, chống tàn dư lạc hậu trong đời sống cũ; xây dựng chủ nghĩa xã hội, chống chủ nghĩa tư bản và bọn đế quốc… Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, hiện nay “xây” và “chống” cũng là hai nhiệm vụ được Đảng ta đặc biệt quan tâm. Cụ thể, trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, phần “Quan điểm” Đảng ta đã xác định: “Kết hợp giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách”. Trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh hai nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết 35 khóa XII là “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” và “đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, điều đó đồng nghĩa với “xây” và “chống”.
Với nhiệm vụ “xây” trên mặt trận tư tưởng, Đảng ta xác định phải luôn giữ vững chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, tích cực học tập, nghiên cứu, có bổ sung, phát triển phù hợp với thực tiễn; giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng; đề ra đường lối đúng đắn, xác lập con đường đi lên chủ nghĩa xã hội sáng tỏ hơn… Vì vậy, toàn thể cán bộ, đảng viên phải nỗ lực học tập một cách toàn diện; thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm “học tập cái tinh thần xử trí mọi việc, đối với mọi người và đối với bản thân mình; là học tập những chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác – Lênin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tiễn ở nước ta”. Đội ngũ chuyên gia cần nỗ lực nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn nhằm bổ sung, phát triển học thuyết Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đề ra đường lối phát triển phù hợp từng giai đoạn, từng lĩnh vực, từng vùng miền; hoạch định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đúng đắn, sáng tỏ. Về điều này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Chúng ta cần tiếp thu, bổ sung một cách có chọn lọc trên tinh thần phê phán và sáng tạo những thành tựu mới nhất về tư tưởng và khoa học để chủ nghĩa, học thuyết của chúng ta luôn luôn tươi mới, luôn luôn được tiếp thêm sinh lực mới, mang hơi thở của thời đại, không rơi vào xơ cứng, trì trệ, lạc hậu so với cuộc sống”. Để thực hiện tốt nhiệm vụ “xây”, phải đặc biệt chú trọng đến khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đó là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược, những người giữ vai trò lãnh đạo Đảng, Nhà nước, người đứng đầu các cấp, các ngành đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn.
Với nhiệm vụ “chống” trên mặt trận tư tưởng,chúng ta cần tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, trong cán bộ, đảng viên về âm mưu, phương thức, thủ đoạn, cách thức chống phá của các thế lực thù địch, từ đó đề cao cảnh giác và tổ chức đấu tranh phản bác. Các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tích cực phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải giữ vai trò tiên phong, vừa đấu tranh phản bác, vừa tuyên truyền, thuyết phục nhân dân. Đồng thời, cần xây dựng lực lượng chuyên trách thường trực, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan để triển khai đấu tranh đồng bộ và đạt hiệu quả cao. Cần xử lý nghiêm những đối tượng có biểu hiện, hành vi chống phá Đảng và Nhà nước để tăng tính răn đe. Mặt khác, cần chống các biểu hiện xơ cứng, chủ quan, giáo điều hoặc xa rời chủ nghĩa Mác – Lênin.
Các thế lực thù địch thực hiện tổng hợp các biện pháp chống phá thường xuyên, liên tục theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”, đặc biệt, chúng tập trung vào những thời điểm có các sự kiện lớn của đất nước, xuất hiện những sai phạm của cán bộ, những sự cố về môi trường, thiên tai, dịch bệnh… Chúng dùng các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là mạng Internet để tung tin xấu độc, sai trái, lặp đi lặp lại nhằm gây mất niềm tin. Vì vậy, chúng ta cần hoàn thiện thể chế, xây dựng lực lượng, bảo đảm cơ sở vật chất, nhất là truyền thông hiện đại, mạng Internet để đấu tranh, ngăn chặn, gỡ bỏ các quan điểm sai trái, thù địch.
Nói chung, “xây” và “chống” là hai nhiệm vụ cần triển khai đồng bộ, thường xuyên như “hai bánh xe” trên con đường trường chinh trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Bởi các thế lực thù địch sẽ không từ bỏ mục đích chống phá nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Vì vậy, chúng ta đồng thời phải tiến hành nhiệm vụ chiến lược, lâu dài là xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và nhiệm vụ quan trọng, cấp bách là đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch; trong đó, “xây” là cơ bản”, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả; “chống” chính là để phục vụ cho “xây”.
Anh Vũ