Thông tin tình hình kinh tế, xã hội

1
Ngày 18/8/2017, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị thông tin thời sự 7 tháng đầu năm 2017 cho 250 cán bộ chủ chốt của quận tham dự.

Đồng chí Tô Đại Phong, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin đến hội nghị tình hình kinh tế, xã hội trong nước 7 tháng đầu năm 2017; các nghị quyết quan trọng của Trung ương về hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; vấn đề then chốt trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW vể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, phân tích tình hình thời sự quốc tế, khu vực diễn biến trong thời gian qua đang được dư luận quan tâm và tác động ảnh hưởng đến Việt Nam.
Hội nghị giúp cán bộ chủ chốt nắm vững tình hình trong nước và quốc tế, các chủ trương, đường lối của Đảng để vận dụng trong thực tiễn góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội Quận 1.