Trong 2 ngày 21, 22/8, UBND Quận 1 tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng cho 280 cán bộ thuộc Quận ủy, UBND, các đơn vị hành chính sự nghiệp, MTTQ, các đoàn thể, trường học, các phường.
Phó phòng Nghiệp vụ Ban Thi đua, khen thưởng TPHCM Nguyễn Đức Nhuận hướng dẫn các nội dung: hướng dẫn số 01 ngày 12/1/2017 của Hội đồng Xét công nhận sáng kiến cấp thành phố về việc xét sáng kiến phục vụ công tác thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng (có hiệu lực ngày 1/10/2017); Nghị định 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị 25-CT/TU ngày 12/8/2014 của Thành ủy TPHCM về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; hướng dẫn biểu mẫu viết báo cáo thành tích tập thể, cá nhân theo mẫu quy định.
Tập huấn nhằm thực hiện công tác thi đua khen thưởng công khai, dân chủ, trở thành động lực khuyến khích mọi cá nhân, tập thể hăng hái thi đua lao động, sản xuất, học tập, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here