Ngày 29/11/2018, UBND Quận 1, Phòng Lao động – Thương binh Xã hội Quận 1 tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bình đẳng giới hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2018 cho hơn 50 phụ trách công tác bình đẳng giới, trẻ em 10 phường tham dự.

Thạc sĩ Trần Thị Kim Thanh, Trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, Sở Lao động – Thương binh Xã hội TPHCM báo cáo 7 mục tiêu, 25 chỉ tiêu chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn Thanh phố: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị; giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân dộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học; bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa và thông tinh; bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, hỗ trợ các nạn nhân bị buôn bán có điều kiện hòa nhập cộng đồng; thực hiện lồng ghép giới vào quá trình hoạch định chính sách, củng cố, tăng cường bộ máy tổ chức về bình đẳng giới, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới.