Ngày 14/4/2017, Chi bộ quân sự phường Tân Định, Quận 1 tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 235-CT/ĐUQS, ngày 21 tháng năm 2006 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 về Xây dựng tổ chức đảng và đảng viên (Chỉ thị 235), đây là đơn vị điểm làm tổng kết Chỉ thị 235 của Quận1. Tham dự có: Đại tá Tôn Thất Quỳnh Ái, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Quận 1; Bí thư Đảng ủy và Ban chỉ huy quân sự 10 phường.

10 năm qua (2006-2016), nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 235, Chi bộ và các đảng viên phường Tân Định đã đăng ký thực hiện tôt xây dựng chi bộ “4 tốt” và đảng viên “5 tốt”; tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị… Phát huy dân chủ cơ sở về chính trị, quân sự và kinh tế đời sống trong đơn vị; tổ chức quán triệt triển khai nghiêm túc Nghị quyết 160-NQ/ĐUQS của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy về “3 xây, 4 chống” và Chỉ thị 333-CT/TU của Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “7 không”; làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên, qua 10 năm đã kết nạp được 15 đảng viên.
Bên cạnh đó, Chi bộ thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên, chiến sĩ dân quân cùng với gia đình và nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật nhà nước; tổ chức quán triệt, triển khai cho cán bộ, đảng viên thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt nội dung tự phê bình và phê bình; đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng và hàng năm đều đạt 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ va giữ gìn tốt phẩm chất đạo đức tốt;…

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Tôn Thất Quỳnh Ái, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Quận 1 đề nghị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 235 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here