Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí

3
Ngày 13/4/2017, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTNLP) năm 2016 và quán triệt, triển khai Kế hoạch số 84-KH/QU, ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTNLP. Đồng chí Huỳnh Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1 chủ trì hội nghị. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hồng Phương, đại diện Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.
Năm 2016, Quận ủy tập trung lãnh đạo, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước vềPCTNLP; chỉ đạo cấp ủy các cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện và có kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Công tác PCTNLP gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai tình trạng giải quyết hồ sơ hành chính, cung ứng các dịch vụ công qua mạng…; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Quận ủy đã tổ chức kiểm tra, giám sát 06/06 tổ chức đảng và 11/11 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã tổ chức kiểm tra giám sát 10/10 tổ chức đảng và 4/4 đảng viên trong đó có nội dung liên quan đến công tác PCTNLP, thực hiện 04 cuộc thanh tra về PCTNLP.
UBND Quận 1 tăng cường chỉ đạo thực hiện các đoàn thanh tra đột xuất trên một số lĩnh vực được dư luận quan tâm như: cấp giấy phép tạm sử dụng lề đường để giữ xe hai bánh, quản lý nhà cho thuê… Ủy ban Kiểm tra Quận ủy chủ động nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên cùng các nguồn tin để phát hiện dấu hiệu vi phạm, quyết định kiểm tra; đồng thời thực hiện kiểm tra các vấn đề bức xúc, nổi cộm, dễ phát sinh vi phạm như thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác tổ chức, cán bộ, quản lý tài chính, trật tự xây dựng…
Hội nghị quán triệt Kế hoạch 84-KH/QU, ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Ban Thường vụ Quận ủy, nêu 6 nhiệm vụ và giải pháp phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và nhân dân đẩy mạnh công tác PCTNLP: Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu; tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các biểu hiện vi phạm; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ; rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về PCTNLP để đảm bảo thực hiện hiệu quả, hiệu lực; phát hiện, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc nhũng nhiễu, tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát hiệu lực để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí.
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy Huỳnh Thanh Hải yêu cầu các cấp ủy đảng quán triệt sâu sắc Kế hoạch số 84-KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy cùng các văn bản chỉ đạo của Đảng, pháp luật Nhà nước về PCTNLP, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTNLP gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Chỉ thị 05-CT/TW; xác định nội dung trọng tâm như kiểm soát thu nhập, hoạt động công vụ gắn liền cải cách hành chính, ngăn ngừa, giải quyết triệt để các biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực…; tăng cường công tác phối hợp thực hiện hiệu quả công tác PCTNLP.