Ngày 16/6/2017, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 5/1/2017 của Bộ Chính trị khóa XII; Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị khóa XI và sinh hoạt chính trị, tuyên truyền, cung cấp thông tin cho 250 cán bộ chủ chốt của quận. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Thị Tố Nga.

Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Trần Hiếu, Trưởng khoa An ninh nội bộ Trường Đại học An ninh nhân dân quán triệt nội dung cơ bản Chỉ thị số 12-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; xác định rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh kinh tế, các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp gắn với điều kiện thực tiễn tại Quận 1 nhằm đảm bảo an ninh kinh tế trên địa bàn quận trong thời gian tới. 
Hội nghị đồng thời triển khai, quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và thông tin về âm mưu, ý đồ, phương thức, thủ đoạn hoạt động, bản chất phản động của tổ chức khủng bố “Việt Tân”. Qua đó, nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đấu tranh chống lại các thế lực thù địch, bảo vệ các mục tiêu kinh tế trọng điểm trên địa bàn quận và huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng chính trị, nhân dân, doanh nghiệp… phục vụ phát triển kinh tế của quận theo hướng ổn định và bền vững.