Tăng cường kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực ngăn ngừa vi phạm

3

Ngày 27/12/2019, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; sơ kết 2 năm thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1 Trần Kim Yến chủ trì hội nghị.

Năm 2019, Ban Thường vụ Quận ủy, cấp ủy cơ sở đảng và Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở chú trọng công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng; trong đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và công tác kiểm tra nội bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.

Ban Thường vụ Quận ủy đã tổ chức kiểm tra chấp hành đối với 5 tổ chức đảng, 7 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 4 tổ chức đảng, 5 đảng viên; thi hành kỷ luật 1 đảng viên với hình thức kỷ luật “Cách chức Đảng ủy viên”. Cấp ủy cấp dưới, chi bộ đã thi hành kỷ luật 5 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng, 4 đảng viên; kiểm tra 10 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, 1 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong đảng; đã thi hành kỷ luật 3 đảng viên với hình thức “Khiển trách”, “Khai trừ”; đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 2 đảng viên.

Các Ban xây dựng Đảng đã thực hiện kiểm tra 18 tổ chức đảng, giám sát 11 tổ chức đảng và khảo sát thực tế tại 6 cơ sở đảng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong thực hiện công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự đại hội, công tác quản lý đảng viên, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

Qua kiểm tra, giám sát đã chấn chỉnh, nhắc nhở tổ chức đảng và đảng viên khắc phục hạn chế; đề nghị các cấp ủy tập trung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện “tự chuyển hoá” trong nội bộ; chủ động nắm bắt tình hình dư luận và các nguồn thông tin để lãnh đạo giải quyết kịp thời thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo cấp ủy các cơ sở đảng, chính quyền đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch trong thực hiện chế độ, chính sách, tài chính, công tác cán bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo…; thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng nhiều mô hình hay nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến tại Quận 1, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, góp phần phòng ngừa tình trạng tiêu cực.

Thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân để nắm, biết, thực hiện quyền và trách nhiệm của mình trong thực hiện phản ánh, kiến nghị những thông tin liên quan theo Quy định 1374-QĐ/TU.

Ban Thường vụ Quận ủy đã giải quyết 16/16 thông tin phản ánh. Trong 2 năm 2018 – 2019, Quận 1 tiếp nhận 369 ý kiến của cử tri thông qua hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, đã chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm 329 ý kiến (89,1%), đang giải quyết 40 ý kiến; tiếp nhận, xử lý 46 đơn phản ánh, kiến nghị của người dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy Trần Kim Yến đề nghị các cấp ủy đảng nâng cao trách nhiệm trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; quán triệt, phổ biến đầy đủ các quy định của Đảng, Nhà nước, đặc biệt quy định về công tác kiểm tra, giám sát, Luật Phòng, chống tham nhũng để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện nghiêm túc, hạn chế tham nhũng vặt. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực nhằm ngăn ngừa vi phạm, không để phải xử lý; thưc hiện tốt công tác phối hợp giữa các đơn vị trong kiểm tra, giám sát, tránh chồng chéo, trùng lắp, gây khó khăn cho cơ sở; nêu cao tự kiểm tra, giám sát, nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên, giúp xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong sạch, vững mạnh.

T.X