Sáng ngày 14/8/2019, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Quận 1, TP.HCM đã khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4, khóa 24 năm 2019. Tham dự có Trung tá Nguyễn Minh Thắng, Phó Trưởng ban thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quận; đồng chí Bùi Nam Hồng, Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 1 và hơn 120 học viên là đảng viên, công chức, viên chức, giáo viên, người lao động, lực lượng tự vệ của các cơ quan Bộ, ngành trung ương đứng chân trên địa bàn quận.  

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Minh Thắng đã quán triệt mục đích, yêu cầu của lớp học, trong đó đồng chí nhấn mạnh: Việc giáo dục quốc phòng – an ninh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân là vấn đề chiến lược lâu dài nhằm tăng cường kiến thức quốc phòng và ý thức bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đó cũng là yêu cầu cơ bản để xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh ở địa phương.

Từ ngày 14/8/2019 đến ngày 16/8/2019, các học viên sẽ được học tập và nghiên cứu những chuyên đề như: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; dân tộc tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản các Luật: Quốc phòng, An ninh Quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Biên giới quốc gia và pháp lệnh Dự bị động viên.

Đây là những kiến thức quan trọng, thiết thực giúp cho các học viên nâng cao trình độ nhận thức, năng lực làm tham mưu và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng- an ninh gắn với chức trách được giao tại cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

                                                                                                                                                                              

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here