Tài liệu học tập Chính trị hè 2020

4
  1. Tham khảo cuốn Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (tài liệu sử dụng tại đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở), phát hành tháng 2 năm 2020.
  2. Tình hình kinh tế – xã hội cả nước quý II và 06 tháng đầu năm 2020
  3. Tình hình kinh tế – xã hội 06 tháng đầu năm Tp. Hồ Chí Minh
  4. Tài liệu học tập chủ đề năm 2020
  5. Những điểm mới nổi bật trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng