Tài liệu học tập Chính trị hè 2019

0

Tài liệu học tập Chính trị hè 2019

1. Nội quy học tập

2. Nghị quyết 36 về Chiến lược biển

3. Quy định 08 về nêu gương

4. Chỉ thị số 20-CTTW

5.1.Chủ đề năm 2019

5.2. Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố năm 1969

6.1.Tình hình kinh tế xã hội cả nước 6 tháng đầu năm 2019

6.2.Tình hình KTXH Thành phố Hồ Chí Minh

7. Cau hoi thao luan

8. Tiêu chí chấm bài thu hoạch