QUÁN TRIỆT, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ ĐẢNG

96

Ngày10/2/2023, Quận ủy Quận 1 tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định 58-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị quy định “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Hướng dẫn 01-HD/BTCTW ngày 5/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định 58-QĐ/TW; Quy định 86-QĐ/TW ngày 28/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài. Tham dự có đồng chí Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận và bí thư, phó bí thư các cơ sở đảng.

Quán triệt, triển khai Quy định 58-QĐ/TW tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tín, Phó trưởng Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Thành ủy nhấn mạnh các nội dung chính của Quy định 58-QĐ/TW (thay thế Quy định 126-QĐ/TW) gồm 6 chương 22 điều, và Hướng dẫn 01-HD/BTCTW gồm 19 điều hướng dẫn thực hiện Quy định 58-QĐ/TW với các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn chính trị, xem xét kết nạp người vào Đảng và bố trí, bổ nhiệm cán bộ, thẩm quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân…

Cũng tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Phước, Phó trưởng Ban Tổ chức Quận ủy quán triệt các nội dung Quy định 86-QĐ/TW ngày 28/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài, lưu ý một số nội dung về trình tự, thủ tục giới thiệu đảng viên ra nước ngoài…

Hội nghị dành thời gian trao đổi, thảo luận và được đồng chí Huỳnh Cao Minh, chuyên viên Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Thành ủy giải đáp các thắc mắc về công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên và quần chúng có nguyện vọng xin vào Đảng…

Thanh Xuân