Quận 1 tập huấn cán bộ làm công tác giảm nghèo bền vững cấp quận và phường

11

Ngày 10/11/2022, Ban Giảm nghèo bền vững Quận 1 tổ chức hội nghị “Tập huấn cán bộ làm công tác giảm nghèo bền vững cấp quận và cấp phường năm 2022”. Tham dự có các thành viên Ban giảm nghèo bền vững Quận 1; Trưởng Ban giảm nghèo bền vững, chuyên trách giảm nghèo, Tổ trưởng Tổ tự quản giảm nghèo bền vững 10 phường.

Tại hội nghị, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững TPHCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh báo cáo các nội dung: Chuẩn nghèo đa chiều thành phố giai đoạn 2021-2025; Chương trình Giảm nghèo bền vững TPHCM giai đoạn 2021-2025; các chính sách hỗ trợ giảm nghèo; hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm; giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững TPHCM; hướng dẫn tổ chức và hoạt động Tổ tự quản giảm nghèo bền vững; kế hoạch thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững TPHCM năm 2022.

Theo báo cáo, Bộ tiêu chí giảm nghèo đa chiều của TPHCM giai đoạn 2021-2025, gồm 5 chiều (y tế, giáo dục và đào tạo, việc làm và bảo hiểm xã hội, điều kiện sống, thu nhập) gắn cụ thể với 10 chỉ số thiếu hụt (dinh dưỡng, bảo hiểm y tế, trình độ giáo dục – đào tạo của ngưới lớn, tình trạng đi học của trẻ em, việc làm, bảo hiểm xã hội, nhà ở, nguồn nước sinh hoạt an toàn, thu nhập, người phụ thuộc).

Hộ nghèo được xác định là hộ gia đình thường trú hoặc tạm trú ổn định trên 6 tháng tại TPHCM có từ 3 chỉ số thiếu hụt trở lên, hoặc có 2 chỉ số thiếu hụt về thu nhập và người phụ thuộc.

Hộ cận nghèo là hộ gia đình thường trú hoặc tạm trú ổn định trên 6 tháng tại TPHCM có 2 chỉ số thiếu hụt và có thu nhập bình quân đầu người trên 36 – 46 triệu đồng/người/năm.

Chương trình Giảm nghèo bền vững TPHCM giai đoạn 2021-2025 nhằm mục tiêu giảm nghèo bền vững, không để tái nghèo; nâng cao mức sống, điều kiện sống và chất lượng sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mục tiêu TPHCM đến cuối năm 2025: cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo cả nước; còn dưới 0,5% hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố. Tổng kinh phí thực hiện chương trình dự kiến 15.144 tỷ đồng.

Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững TPHCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh thông tin cụ thể 10 nhóm chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững gồm: chính sách tín dụng ưu đãi và 9 chính sách hỗ trợ không hoàn lại. Trong năm 2022, TPHCM thực hiện kế hoạch giảm 0,35% hộ nghèo và 0,2% hộ cận nghèo; kế hoạch tại Quận 1, giảm 170 hộ nghèo (0,45%), giảm 80 hộ cận nghèo (0,21%).

H.Y