Phường Nguyễn Cư Trinh tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

0

Ngày 26/3/2021, UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nguyễn Cư Trinh phối hợp tổ chức tuyên truyền công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến cán bộ, công chức, người lao động, Ban điều hành 8 khu phố và 122 tổ dân phố.

Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Nguyễn Thị Lan báo cáo tại hội nghị.

Báo cáo viên Nguyễn Thị Lan, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 thông tin ý nghĩa chính trị của bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương nói riêng.

Yêu cầu của cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định, đảm bảo cơ cấu chất lượng đại biểu, tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Đồng thời quá trình tổ chức cuộc bầu cử đảm bảo giữ vững ổn định, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phê phán những biểu hiện vi phạm pháp luật về bầu cử, nâng cao cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù dịch.

Báo cáo viên Nguyễn Thị Lan cũng thông tin về: Nguyên tắc bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín; tiêu chuẩn của người đại biểu Quốc hội và HĐND; việc phân bổ đại biểu Quốc hội theo đơn vị tỉnh, thành phố; hoạt động kiểm tra và giám sát đối với công tác bầu cử; các mốc thời gian quan trọng về bầu cử; các hình thức vận động bầu cử của các ứng cử viên; việc bố trí địa điểm bỏ phiếu; việc kiểm phiếu;…

Buổi tuyên truyền tạo điều kiện cho cử tri hiểu rõ ý nghĩa cuộc bầu cử và tham gia lựa chọn người xứng đáng nhất đại diện cho mình tham gia cơ quan nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực địa phương qua phiếu bầu vào ngày bầu cử toàn quốc 23/5/2021; nắm rõ thông tin về thời gian niêm yết danh sách cử tri, chậm nhất 40 ngày trước ngày bầu cử (ngày 13/4/2021); thời gian công bố danh sách chính thức những người ứng cử, chậm nhất ngày 28/4/2021; thời gian công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử HĐND cấp tỉnh, huyện, xã, chậm nhất 10 ngày sau ngày bầu cử (ngày 2/6/2021); thời gian công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Quốc hội, chậm nhất 20 ngày sau ngày bầu cử (ngày 12/6/2021)…

                                                                             H.Y