Ngày 18/7/2019, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Thành tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, sơ kết công tác Đảng – Chính quyền – Đoàn thể 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự có đồng chí Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1; ban lãnh đạo phường Bến Thành; cùng toàn thể đảng viên các chi bộ trên địa bàn phường.

Hội nghị đã thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10 gồm: Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (Báo cáo chính trị; Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021- 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế  – xã hội 5 năm 2021- 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng). Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 khóa XII đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII. Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy phường đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh: tặng quà chăm lo Tết cho 519 suất thuộc diện gia đình chính sách, hộ khó khăn với tổng số tiền hơn 234 triệu đồng; vận động quỹ “Vì Biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” đạt hơn 100 triệu đồng; hiện phường có 4 hộ nghèo và 8 hộ cận nghèo; trật tự an toàn xã hội được giữ vững; thực hiện, triển khai việc chấp hành các văn bản về thực hiện quy chế dân chủ; thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết các phản ánh kiến nghị của người dân, chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ người dân; tổ chức ra quân phát động người dân “Thực hiện phân loại rác là tiết kiệm tiền, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường của chúng ta”, “Chung tay bảo vệ môi trường”, “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; thực hiện mô hình “Chứng thực ngoài giờ”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1 Hoàng Thị Tố Nga đề nghị rà soát, kiểm tra các nhiệm vụ mà Đảng ủy phường đã thông qua trong nhiệm kỳ để hoàn thành sớm các chỉ tiêu; chỉ đạo, tạo điều kiện, quan tâm các hoạt động của thanh niên trên địa bàn phường; quan tâm, phát triển, bồi dưỡng lực lượng thanh niên trẻ thành đảng viên; tăng cường, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, tư tưởng chính trị cho cán bộ, công chức đang làm việc tại phường; quan tâm, rà soát nhân sự cho đại đội đảng bộ nhiệm kỳ sau.

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here