Phường Bến Nghé sinh hoạt chuyên đề về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

4

Ngày 17/10/2022, Đảng ủy phường Bến Nghé tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Thái Thị Kim Thanh, Quận uỷ viên, Bí thư Đảng ủy phường; Phạm Tấn Kính, Phó Bí thư Đảng ủy phường.

Tại hội nghị, các chi bộ khu phố, trường học, doanh nghiệp, MTTQ và các đoàn thể thảo luận các nội dung: nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Các ý kiến phát biểu quan tâm đến nhận thức của đảng viên về chức năng, nhiệm vụ chi bộ trong công tác lãnh đạo; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nơi thể hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, vai trò lãnh đạo của chi bộ, thảo luận các vấn đề thực tế dân sinh; chi bộ phân công công việc cụ thể cho đảng viên, đánh giá kết quả đạt được, từ đó thực hiện tự phê bình và phê bình.

Đồng thời, các ý kiến nêu hạn chế trong xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên như: ở chi bộ khu phố, đảng viên tham gia sinh hoạt còn thấp; phát triển đảng viên tại khu phố, tổ dân phố chưa nhiều; công tác tạo nguồn nhân sự quy hoạch cho chi ủy chi bộ, Mặt trận và các đoàn thể khu phố, tổ dân phố gặp khó khăn theo quy định về độ tuổi, bằng cấp; đảng viên còn ngại phát biểu trong sinh hoạt chi bộ, tự phê bình và phê bình chưa nhiều; một số đảng viên gắn kết với địa bàn nơi cư trú chưa thường xuyên; ở khu phố nhiều đảng viên lớn tuổi, việc tham gia và phân công nhiệm vụ cho đảng viên chưa nhiều;…

Bí thư Đảng ủy phường Bến Nghé Thái Thị Kim Thanh tiếp thu, ghi nhận các ý kiến trao đổi và đề nghị các chi bộ: nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; kiểm điểm và đánh giá việc học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng; kiểm điểm về thực hiện chức trách nhiệm vụ, vai trò của người đứng đầu, của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ; chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ, có phân công cho đảng viên và phản hồi về việc thực hiện của đảng viên; chi bộ doanh nghiệp chia tổ đảng theo nhóm ngành nghề, giao nhiệm vụ cho tổ trưởng tổ đảng và có kiểm tra, giám sát; gắn đánh giá chuyên môn với phân công thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; tổ chức nhiều mô hình nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như lồng ghép với chuyến đi về nguồn, tổ chức các mô hình thu hút quần chúng tham gia để phát hiện nhân tố tích cực, tạo nguồn phát triển đảng; phát huy năng lực đảng viên đương chức trên địa bàn phường hỗ trợ hoạt động địa phương sinh động, phong phú hơn, thu hút quần chúng và đảng viên tham gia nhiều hơn; các chi ủy phối hợp, tạo điều kiện thực hiện Đề án 06-ĐA/TU của Thành ủy về nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên,…

                                                                   H.Y