Nâng cao hiệu quả công tác nắm và giải quyết các thông tin phản ánh suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước

50

Ngày 7/11/2022, Quận ủy Quận 1 tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm (2017 – 2022) thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và triển khai quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Quận 1 với Đảng ủy phường trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1.

Báo cáo tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy Quận 1 Lê Thị Lan Chi cho biết: Ban Thường vụ Quận ủy đã tổ chức triển khai, quán triệt Quy định 1374-QĐ/TU đến đội ngũ cán bộ chủ chốt quận. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội triển khai đến đoàn viên, hội viên và 10 phường tổ chức triển khai đến người dân bằng các hình thức phù hợp; tổ chức 1 buổi tọa đàm với nội dung “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nắm và giải quyết các thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước theo Quy định số 1374-QĐ/TU”.

Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quy định số 1374-QĐ/TU với nhiều hình thức đa dạng, phong phú khác nhau thông qua các tài liệu, qua đó góp phần định hướng thông tin, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc và tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân.

Cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội quận đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU; tập trung tuyên truyền, triển khai sâu rộng Quy định 1374-QĐ/TU, thực hiện Sổ tay hướng dẫn thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn để nắm, biết, thực hiện quyền và trách nhiệm của mình trong việc phản ánh, kiến nghị những thông tin, vấn đề liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổ công tác 1374 vận hành theo Quy chế làm việc, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm, quyền hạn của mỗi thành viên, mối quan hệ công tác và chế độ làm việc của tổ.

UBND Quận 1 tiếp nhận 2.578 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và đã xử lý 2.569 đơn thư. Ngoài ra trong năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy phối hợp Tổ công tác 1374 tăng cường giám sát, theo dõi UBND quận, đảng ủy 10 phường, chỉ đạo giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh chính đáng của đảng viên và Nhân dân liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Kết quả, đã giải quyết 9.934/9.934 thông tin, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy, chủ động nắm tình hình cơ sở đảng về việc thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU và theo dõi nhắc nhở cơ sở Đảng chấp hành thực hiện nghiêm quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Quận 1 Tô Thị Bích Châu đề nghị trong vai trò kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tiếp tục bám sát chỉ đạo và vai trò nhiệm vụ để tham mưu cho cấp ủy trong việc định hướng hoạt động Quy định 1374 sắp tới, đồng thời cập nhật đối với những diễn tiến sự việc, sự phát sinh các vấn đề kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn quận; khi thực hiện Quy định 1374, MTTQ và các đoàn thể phát huy vai trò, không để sót thông tin; Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, chương trình liên tịch về sự phối hợp giám sát của UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội; kiện toàn tổ chức Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra ở cơ sở và nâng cao đội ngũ cán bộ của Ủy ban Kiểm tra đúng theo yêu cầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; từng tổ chức đánh giá kết quả nhiệm vụ giám sát định kỳ, qua đó thể hiện năng lực trình độ của người đứng đầu cấp ủy trong vai trò kiểm tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; các cấp ủy cơ sở trong quá trình triển khai chương trình kiểm tra giám sát phải gắn liền với nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân về  các chủ trương chính sách, pháp luật Nhà nước ngay tại đơn vị; Đảng ủy Công an Quận 1 và 10 phường triển khai quy chế phối hợp thực chất và hiệu quả, đảm bảo xây dựng lượng công an từ quận đến phường vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu lưu ý, trong quá trình tiếp nhận được thông tin, phản ánh của người dân liên quan đến về diễn biến tư tưởng hoặc các hành vi tiêu cực, dù đơn nặc danh nhưng có đối tượng và nội dung cụ thể thì phải tiếp nhận và đề xuất có phương án xử lý.

Dịp này, Quận ủy Quận 1 triển khai quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Quận 1 với Đảng ủy phường trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với chi bộ và đảng viên chi bộ công an phường; tặng Giấy khen cho 13 tập thể có thành tích tốt trong thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy.

N.T