Nâng cao chất lượng tham mưu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

1

Ngày 17/3/2020, Chi bộ Văn phòng Quận ủy Quận 1 tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 – 2023 với sự tham dự của 16 đảng viên của chi bộ. Đến dự có đồng chí Thái Thị Ngọc Điệp, Phó Bí thư Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể Quận 1.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Văn phòng Quận ủy đã lãnh đạo đảng viên, công chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy các văn bản chỉ đạo, tổ chức tốt các hội nghị; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kịp thời, đúng tiến độ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy…; quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động trong đơn vị góp phần cải cách hành chính trong Đảng. Công tác quản lý tài sản, thu chi tài chính thực hiện nề nếp, hiệu quả, tiết kiệm…

Về công tác xây dựng Đảng, chi bộ quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trách nhiệm; chú trọng xây dựng và giữ gìn đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Đảng viên tham dự nghiêm túc các buổi học tập nghị quyết, thông tin thời sự, không ngừng tu dưỡng đạo đức, nâng cao phẩm chất chính trị, không mắc phải những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 2 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu.

Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 – 2023, trong đó mục tiêu: tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW; phát huy dân chủ, đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, lãnh đạo công tác xây dựng chính quyền, đoàn thể, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và “Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ” hàng năm. Mỗi đảng viên chi bộ tiếp tục tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng tham mưu đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Đại hội bầu Chi ủy chi bộ gồm 3 đồng chí; đồng chí Đinh Vũ Thắng, Chánh Văn phòng Quận ủy được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Văn phòng Quận ủy nhiệm kỳ 2020 – 2023.

T.X