Ngày 7/3/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Bùi Thị Thúy Hiền báo cáo chuyên đề đến các chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn quận và Ban Công tác Mặt trận khu phố.

Chuyên đề năm 2019 được triển khai, quán triệt trong hệ thống MTTQ Việt Nam Quận 1 tiếp tục góp phần làm cho các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc hơn tư tưởng lấy dân làm gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Triển khai sâu rộng chuyên đề tiếp tục nâng cao nhận thức mỗi cá nhân trong công việc và nhiệm vụ riêng của mình sẽ tích cực tham gia thực hiện xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân.

Tại hội nghị, bên cạnh việc nghe báo cáo về tấm gương Hồ Chí Minh nói đi đôi với làm trong thực hiện các nội dung của chuyên đề, các thành viên trong hệ thống Mặt trận Quận 1 được nghe báo cáo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và giải pháp thực hiện chuyên đề năm 2019. Các thành viên trong hệ thống Mặt trận cũng nâng cao nhận thức tham gia làm tốt hoạt động giám sát, phản biện, đặc biệt là giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; phát huy dân chủ, góp ý kiến tham gia xây dựng Đảng, chính quyền…

                                                                      H.Y

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here