Ngày 29/8/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 1 tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới” cho hơn 100 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người dân 5 phường: Nguyễn Cư Trinh, Phạm Ngũ Lão, Cầu Kho, Cô Giang, Cầu Ông Lãnh.

Các học viên được học tập 4 chuyên đề: đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội; truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam; tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giáo dục chính trị tư tưởng về Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng đạo đức cách mạng, phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

                                                                       

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here