Khai giảng Lớp 2 – bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 4

19

Ngày 1/11/2022, Trung tâm Chính trị Quận 1 tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý (đối tượng 4) theo quy định 164-QĐ/TW ngày 1/2/2022 của Bộ Chính trị năm 2022. Tham dự có Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên.

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức được chia thành 3 lớp, mỗi lớp học trong thời gian 5 ngày dành cho các học viên là cấp trưởng, phó các ban quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Văn phòng Quận ủy, MTTQ  và các tổ chức chính trị – xã hội, bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng công an, ban chỉ huy quân sự 10 phường… tham gia.

Lớp bồi dưỡng học tập 7 chuyên đề: Những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời đại ngày nay; tư duy, tầm nhìn của cán bộ lãnh đạo, quản lý về phát trển địa phương; công tác phòng chống tham nhũng ở địa phương hiện nay; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; xây dựng Đảng về đạo đức và kết quả thực hiện việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thành phố…

                                                                                                N.T