Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng khoá 5

6

Ngày 20/10/2022, Trung tâm Chính trị Quận 1 tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng khoá 5 năm 2022. Tham dự có Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên.

Trong thời gian từ 29/9 – 20/10/2022, 108 học viên được truyền đạt 5 bài học: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết quả, 108 học viên đủ điều kiện tốt nghiệp cuối khóa.

Tại lễ bế giảng, Trung tâm Chính trị Quận 1 biểu dương 19 học viên đạt kết quả xuất sắc và 9 thành viên ban cán sự lớp có tinh thần phối hợp tốt trong công tác quản lý lớp.

                                                                                                N.T