Ngày 28/9/2019, Học viện Cán bộ TPHCM phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 1 tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính H.823, niên khóa 2019 – 2021. Tham dự có các đồng chí: Trần Công Hậu, Phó trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Quận 1; Bùi Thị Thúy Hiền, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1; Đỗ Thị Ánh Tuyết, Trưởng Phòng Nội vụ Quận 1

Với thời gian học 16,5 tháng, 1.056 tiết học, 79 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan đơn vị học 11 môn học: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin; Những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Thành phố Hồ Chí Minh học; Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở; Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể ở cơ sở; Đường lối, chính sách của Đảng – Nhà nước về các lĩnh vực đời sống xã hội; Những vấn đề về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật…

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Quận 1 Trần Công Hậu đề nghị các học viên thực hiện nghiêm quy chế học tập, tham gia khóa học xuyên suốt để đạt kết quả cao, Ban giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 1 tăng cường công tác quản lý, kịp thời phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy những khó khăn vướng mắc. Ban tổ chức Quận ủy sẽ đề nghị các đơn vị tạo điều kiện để các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức yên tâm học tập.