Ngày 25/5/2019, Học viện Cán bộ TPHCM phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 1 tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính H.793 – 794 niên khóa 2019 – 2021. Tham dự có các đồng chí: Bùi Thị Thúy Hiền, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1; Phan Ngọc Hùng, Phó trưởng phòng Nội vụ Quận 1.

Với thời gian học 16,5 tháng, 1.056 tiết học, 118 học viên là cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang của các cơ quan đơn vị trong và ngoài quận học 11 môn học gồm: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin; Những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Thành phố Hồ Chí Minh học; Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở; Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể ở cơ sở; Đường lối, chính sách của Đảng – Nhà nước về các lĩnh vực đời sống xã hội; Những vấn đề về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật…

                                                                                                N.T

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here