Khai giảng lớp sơ cấp chính trị khóa 3

11

Ngày 27/9/2022, Trung tâm Chính trị Quận 1 tổ chức khai giảng lớp sơ cấp chính trị khóa 3 năm 2022. Tham dự có Thạc sĩ Nguyễn Trung Châu Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy – Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận 1.

Tại lễ khai giảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy – Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên phát biểu mong muốn các học viên cố gắng phấn đấu trong học tập, chấp hành tốt các quy định của lớp học, từ đó giúp các học viên nâng cao về trình độ lý luận chính trị, vận dụng vào thực tế công tác.

Lớp học gồm 90 học viên của các cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ quận và các đơn vị trên địa bàn quận. Trong thời gian 10 ngày (từ 27/9 đến 20/10/2022), các học viên được truyền đạt 18 chuyên đề: Học tập Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; Mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; Xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người; Kinh tế hàng hóa; Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; Hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa; Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam… và cập nhật các Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII…

                                                                                      N.T