Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng khóa V – năm 2022

5

Ngày 29/9/2022, Trung tâm Chính trị Quận 1 tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng khóa V – năm 2022. Tham dự có Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên mong rằng các học viên cố gắng học tập để hiểu sâu sắc hơn về Đảng, từ đó ra sức rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản.

Lớp học diễn ra từ ngày 29/9 – 20/10/2022 cho hơn 120 học viên đến từ các cơ sở đảng trong và ngoài Quận 1 tham gia, được truyền đạt với 5 chuyên đề: Khái luợc lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

                                                                             N.T