Khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới

14

Ngày 1/11/2022, Trung tâm Chính trị Quận 1 tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa 5 năm 2022. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Trung Châu Tuyên, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận 1; Bùi Nam Hồng, Phó Giám dốc Trung tâm Chính trị Quận 1.

Trong thời gian từ ngày 1/11 đến 1/12/2022, 68 học viên là đảng viên mới của các cơ sở Đảng học tập 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo; Khoa học và công nghệ; Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên phát biểu, thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm trang bị, cung cấp kiến thức cho học viên; củng cố nền tảng tư tưởng chính trị vững vàng, giúp học viên nhận thức đúng đắn, niềm tin sâu sắc vào Đảng, Bác Hồ và các chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước. Trên cơ sở đó, từng đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng Quận 1 “An toàn – Văn minh – Phát triển – Nghĩa tình”

                                                                                                N.T