Ngày 05 tháng 05 năm 2008, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân Dân Quận 1 – Trần Vĩnh Tuyến đã chủ trì họp giao ban công tác cải cách hành chính tháng 4/2008 với các phòng ban, đơn vị liên quan và 10 phường. Tham dự có lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND, Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin, Tổ Cải cách hành chính, Phòng Kinh tế, Tư pháp, Tài chính – kế hoạch, Tài nguyên môi trường, Lao động – Thương binh xã hội, Văn hóa thông tin – Thể thao, Quản lý đô thị, Nội vụ, Ban bồi thường Giải phóng mặt bằng, Chi cục Thuế, Kho bạc nhà nước quận 1, Công ty Quản lý nhà, Ủy ban nhân dân 10 phường.


Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 1 – Trần Vĩnh Tuyến kết luận chỉ đạo như sau:


1. Tổ trưởng Tổ cải cách hành chính:


1.1 Căn cứ mục tiêu, chuyên đề cải cách hành chính năm 2008 của Ủy ban nhân dân Quận 1, chuẩn bị 01 danh mục đánh giá kết quả thực hiện từng mục cụ thể để chuẩn bị sơ kết cải cách hành chính 06 tháng đầu năm.


1.2 Đầu tháng 6/2008 đề nghị các phòng ban, Ủy ban nhân dân 10 phường căn cứ các nội dung được phân công, báo cáo kết quả thực hiện và kiến nghị (nếu có) gửi về Tổ cải cách hành chính chậm nhất ngày 05/06/2008.


1.3 Chuẩn bị kế hoạch kiểm tra việc tổ chức hoạt động 1 cửa tại 10 phường và kiểm tra nội dung văn bản trả lời hồ sơ nhà đất chậm giải quyết của Quận, kiểm tra quy định thực hiện giảm họp tại một số đơn vị cơ sở.


1.4 Rà soát các nội dung góp ý của Hội nghị để chỉnh sửa, tiếp tục triển khai thực hiện từ nay đến hết năm 2008, làm sơ sở để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2008 của các phòng ban, đơn vị liên quan và 10 phường.


2. Trưởng phòng Tài chính kế hoạch: Phối hợp Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin, Phòng Nội vụ đề xuất thực hiện chính sách đối với cán bộ làm công tác công nghệ thông tin, phụ trách các khâu ở bộ phận 1 cửa theo quy định của Thành phố (từ nguồn khoán của đơn vị mình).

3. Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin: xây dựng kế hoạch kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin tại 10 phường, chú ý hiệu quả việc vận hành các phầm mềm đã triển khai, các dịch vụ công qua mạng để phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá 06 tháng đầu năm của Quận.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here