Hội nghị thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị

13

Ngày 11/11/2022, Quận ủy Quận 1 tổ chức Hội nghị thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tham dự có các đồng chí: Tiến sĩ Trần Du Lịch, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính – Tiền tệ Quốc gia, Báo cáo viên hội nghị; Nguyễn Trung Châu Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận, cấp ủy các cơ sở đảng…

Tại hội nghị, Tiến sĩ Trần Du Lịch đã thông tin nhanh một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 24-NQ/TW, nhấn mạnh việc phân cấp phân quyền chưa tạo được sự chủ động cho các địa phương; công tác quy hoạch chất lượng không cao, thiếu liên kết đồng bộ, còn chồng chéo; thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, khả năng hấp thụ công nghệ thấp; năng lực quản lý bộ máy hạn chế, năng lực cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu…

Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ phát triển miền Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Hiện nay nước ta đã vượt qua giai đoạn thu nhập trung bình và đang phát triển, vì vậy miền Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh phải là vùng năng động có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, là động lực tăng trưởng lớn nhất nước; tiếp tục chuyển đổi mô hình, tăng trưởng cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, tham gia những chuỗi giá trị, là địa điểm kết nối thực hiện hội nhập khu vực và thế giới. Dự kiến đến năm 2030, bình quân tổng sản phẩm nội địa đầu người là 11.500 USD, đến năm 2045 Đông Nam Bộ phải là nơi phát triển có tiềm lực kinh tế mạnh, cơ cấu kinh tế hiện đại, là Trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics, Trung tâm Tài chính quốc tế đi đầu trong khu vực và thế giới.

Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh phải là đô thị lớn ngang tầm với các thành phố lớn trong khu vực, đi đầu trong đổi mới mô hình, là trung tâm đi đầu về kinh tế số; là hạt nhân tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ, giữ vai trò hạt nhân phát triển trong mối liên kết; tiếp tục thực hiện theo tinh thần Đại hội thứ XIII xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một Trung tâm tài chính quốc tế với hai bước: đến năm 2030 là Trung tâm tài chính khu vực Asean và sau 2030 là Trung tâm tài chính quốc tế; Thành phố Hồ Chí Minh phải là nơi đi đầu, là đô thị khởi nghiệp sáng tạo. Nghị quyết số 24-NQ/TW cũng nêu rõ về hạ tầng giao thông kết nối và thể chế: mở rộng phân cấp phân quyền, đặc biệt là quy chế huy động nguồn lực của đầu tư tư nhân; phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, đặc biệt là đi đầu trong phát triển bền vững, là địa bàn không có ai ở lại phía sau, giảm dần chênh lệch giàu nghèo; đảm bảo tăng cường an ninh – quốc phòng, ổn định để phát triển kinh tế – xã hội; tập trung xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng; thực hiện chính sách và thể chế, tạo động lực phát triển, sớm đưa nội dung tư tưởng Nghị quyết số 24-NQ/TW o cuộc sống, góp phần vào quá trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, đây chính là tầm quan trọng của Nghị quyết số 24-NQ/TW đối với Thành phố Hồ Chí Minh trong định hướng thời gian tới…

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên triển khai  mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, định hướng các giải pháp cho phát triển kinh tế năm 2023; định hướng quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa chiến lược cơ bản lâu dài, đòi hỏi nhận thức đúng đắn, đồng thuận, cùng nhau quán triệt, để từ đó làm nền tảng cơ sở triển khai thực hiện; tư duy phát triển vùng từ trước đến nay còn có những hạn chế, làm sao để quy hoạch phát triển các vùng miền đồng bộ, quy hoạch phát triển vùng cho hài hòa, mong muốn với tinh thần Nghị quyết 24-NQ/TW thay đổi về mặt nhận thức, về mặt tư duy, hành động, suy nghĩ thống nhất trên phạm vi cả nước, tạo mọi điều kiện để vùng Đông Nam Bộ phát triển, góp phần khai thác, phát huy nâng cao hiệu quả các nguồn lực nâng cao năng lực cạnh khu vực và thế giới.

Đồng chí Nguyễn Trung Châu Tuyên thông tin nhanh một số nội dung cơ bản Hội nghị Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Báo cáo về tình hình kinh tế xã hội năm 2023, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 – 2025, phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023; định hướng quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; báo cáo những công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương; báo cáo công tác tài chính, công tác cán bộ…

Đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện về kinh tế và đời sống xã hội, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, là sự nghiệp của toàn dân và hệ thống chính trị; đảm bảo hài hòa phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, đổi mới tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế đảm bảo phát huy tốt nhất về lợi thế và tiềm năng của từng vùng, địa phương, từng bước có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nguồn lực và có các cơ chế chính sách đột phá phù hợp để phát triển; tăng cường liên kết ngành và liên kết vùng; đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, chủ động và tích cực trong hội nhập kinh tế quốc tế, khơi dậy khát vọng phát triển và tinh thần khởi nghiệp của quốc gia đổi mới sáng tạo; phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bản lĩnh của người Việt Nam, vai trò của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân và giai cấp công nhân.

Một số chỉ tiêu đặt ra trong thời gian tới: mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 7%/năm/người, mong muốn hướng tới cả nước khoảng 7.500 USD/người/ năm; chỉ số đổi mới sáng tạo Việt Nam Top 40 toàn cầu; chỉ số năng suất lao động 5%; lao động đã qua đào tạo có năng lực đạt 35 – 40 %; tỷ trọng công nghiệp trên 40%; GDP công nghiệp chế biến chế tạo chiếm 30%; GDP chế tạo trên 45% giá trị gia tăng công nghiệp chế tạo…

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, không ngừng hoàn thiện hệ thống, tăng cường vai trò giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội để xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì nhân dân; đảm bảo thực thi mục tiêu nhất quán nguyên tắc: tất cả quyền lực nhà nước là thuộc về nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; đảm bảo thượng tôn Hiến pháp và Pháp luật là quan điểm hết sức quan trọng trọng tâm để thực hiện xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN…

“Nhiệm vụ giải pháp về đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức và công tác cán bộ là hai nội dung mấu chốt; đổi mới công tác kiểm tra giám sát, nâng cao hiệu quả hiệu lực, vai trò nhiệm vụ kiểm tra giám sát của các tổ chức; đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và trách nhiệm của từng đảng viên, tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên…” – đồng chí Nguyễn Trung Châu Tuyên nhấn mạnh.

K.L