(Quanuy1hcm.org.vn) Ngày 2/8/2022, UBND Quận 1 tổ chức Hội nghị tập huấn Quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Duy An, Phó Chủ tịch UBND Quận 1, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Nguyễn Trọng Đạt, Phó Trưởng Công an Quận 1, Phó Trưởng Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước;…

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Nguyễn Duy An đề nghị các cơ quan, phòng ban, đơn vị tập trung quan tâm thực hiện theo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các  văn bản hướng dẫn, khắc phục các lỗi vi phạm về quy định bảo vệ bí mật nhà nước, lập biên bản theo từng hành vi vi phạm và xử lý vi phạm hành chính, kiểm điểm, phê bình hoặc áp dụng các hình thức kỷ luật nếu gây hậu quả và trách nhiệm của người đứng đầu; các đơn vị lập danh sách gửi về văn phòng UBND Quận 1 cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác bảo vệ bí mật nhà nước, nếu vi phạm sẽ căn cứ để xem xét xử lý cá nhân; các đơn vị quan tâm trang bị máy tính đảm bảo phục vụ cho việc bảo mật, không được kết nối internet; thực hiện nghiêm quy trình về việc soạn thảo văn bản mật trình lãnh đạo và phát hành văn bản luật; các phòng ban, cơ quan, đơn vị rà soát các văn bản luật đã được phát hành để làm công tác giải mật hoặc gia hạn chế độ mật; căn cứ danh mục chế độ mật theo quy định để trình các văn bản cho lãnh đạo ký ban hành; xây dựng quy trình xử lý, phát hành tài liệu mật để hướng dẫn cho các cơ sở đơn vị thực hiện theo quy định…

Chánh Văn phòng UBND Quận 1 Lê Tiến Sĩ đã triển khai các văn bản quy định hiện hành về bảo vệ bí mật nhà nước, như: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an về Ban hành biểu mẫu trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước;…

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 có 5 Chương, 28 Điều quy định về bí mật nhà nước, hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước và trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Bí mật nhà nước được phân loại theo 3 cấp độ: Tuyệt mật, Tối mật và Mật… Để thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, cần phải lưu ý thực hiện một số nội dung: xây dựng và ban hành nội quy bảo vệ bí mật nhà nước trong cơ quan đơn vị; tự kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước; chỉ đạo xử lý và thông báo kịp thời với cơ quan các thẩm quyền khi xảy ra lộ, mất bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý; tổ chức thu hồi tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước khi người được phân công quản lý thôi việc, chuyển công tác, nghỉ hưu, từ trần hoặc vì lý do khác mà không được tiếp tục phân công quản lý bí mật nhà nước.

Hội nghị tập huấn tiến hành kiểm tra trắc nghiệm các cán bộ được cử tham gia tập huấn về các nội dung vừa triển khai.

Dịp này, UBND Quận 1 đã tặng Giấy khen cho tập thể Phòng Tư pháp Quận 1, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 và Công an Quận 1 đã có thành tích thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Quận 1.

K.L