Hội nghị phổ biền kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

0

Ngày 15/2/2011, Quận ủy tổ chức hội nghị phổ biến kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cho trên 150 cán bộ chủ chốt Quận và phường.

Báo cáo viên Đào Văn Lừng – Vụ phó Vụ Báo chí xuất bản cơ quan thường trực phía Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phổ biến  một số nội dung quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI diễn ra từ ngày 11/1 đến 19/1/2011g tại Thủ đô Hà Nội với 1.376 đại biểu đại diện cho trên 3,6 triệu đảng viên trong cả nước. Chủ đề của Đại hội Đảng là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Với tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, cùng với sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này là sự tổng kết sâu sắc lý luận, thực tiễn 20 năm thực hiện Cương lĩnh, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội (2001-2010) và 5 năm thực hiện phương hướng, nhiệm vụ kinh tế – xã hội (2006-2010). Đó còn là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta, là sự tiếp tục khẳng định, hoàn thiện và phát triển quan điểm, đường lối của Đảng ta theo tư tưởng đổi mới. Đại hội bầu ra 175 đồng chí là ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XI và 25đồng chí là ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XI. Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã thực sự đem lại một niềm tin mới, khí thế mới, sự đoàn kết, đồng thuận và không khí dân chủ trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đồng thời tại hội nghị báo cáo viên cũng thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế đầu năm 2011.