Nhằm chuẩn bị tốt cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1 lần thứ XI nhiệm kỳ 2019 -2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 đã tổ chức 4 Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1 lần thứ XI nhiệm kỳ 2019 -2024; Đại hội MTTQ Việt Nam Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2019 – 2024 và Dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX; tham dự có các tổ chức thành viên, Ủy viên Ủy ban MTTQVN quận và đại diện Ban công tác Mặt trận 66 khu phố.

Hội nghị tập trung cho ý kiến về tiêu đề báo cáo: “Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết dân tộc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, góp phần xây dựng Quận 1 ngày càng “An toàn, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Chủ đề của Đại hội là: “An toàn, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Trong nội dung báo cáo tập trung đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện chương trình hành động của MTTQ quận nhiệm kỳ 2014 – 2019, những hạn chế tồn tại và bài học kinh nghiệm trong hoạt động Mặt trận. Dự thảo cũng đề ra mục tiêu, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Các đại biểu tham dự hội nghị và ủy viên UBMTTQ Việt Nam quận đã thảo luận, đóng góp ý kiến tập trung vào các vấn đề thực tế đã diễn ra trên địa bàn quận và thành phố trong nhiệm kỳ qua, đánh giá kết quả thực hiện, vai trò của Mặt trận trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đồng thời cũng bổ sung một số nội dung trong báo cáo chưa được đề cập.

Tại Hội nghị lần thứ 4 có 38 ý kiến góp ý văn kiện Đại hội MTTQ quận và thành phố xung quanh các vấn đề như: bổ sung thêm hoạt động của các tổ chức thành viên; Đánh giá đối với tình hình khối đại đoàn kết dân tộc và các tầng lớp nhân dân quận; việc thực hiện 5 chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2014 – 2019; vai trò của Mặt trận trong xậy dựng chính quyền như: tổ chức thành công bầu Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, cần định hướng giám sát vai trò của các đại biểu dân cử, đổi mới phương thức giám sát; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm DLXH; thường xuyên tổ chức tập huấn nhằm xây dựng đội ngũ làm công tác nắm bắt DLXH có phẩm chất, năng lực đáp ứng theo yêu cầu trong tình hình mới….

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here