Ngày 25/10/2016, Hội Cựu chiến binh Quận 1 tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 30 ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh quận, phường.

Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Hồ Thị Vinh báo cáo nội dung: kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; quán triệt nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW và những điểm mới; Dự thảo kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn Quận 1 giai đoạn 2016-2021 với 6 nội dung trọng tâm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ban, ngành, cấp ủy cơ sở đảng: tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh học tập và làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; thực hiện chương trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thế hệ trẻ, học sinh, đội ngũ sư phạm; xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here