Hội Cựu chiến binh Quận 1 tổ chức học tập chính trị và thông tin thời sự

5

(Quanuy1hcm.org.vn) – Ngày12/4/2022, Hội Cựu chiến binh Quận 1 tổ chức cho cán bộ Hội cơ sở học tập quán triệt Nghị quyết 04, Kết luận 21, Quy định 37 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, và thông tin tình hình Nga – Ukraine.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội CCB Quận 1 Hoàng Thọ Diêu báo cáo về Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (diễn ra từ ngày 4-7/10/2021) cho ý kiến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hội nghị Trung ương 4 đã ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII với những điểm mới: thứ nhất, so với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thì trong Kết luận số 21-KL/TW mở rộng phạm vi, không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn cả trong xây dựng hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thứ hai, mới trong đề ra mục tiêu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, là: đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội.

Thứ ba, mới trong nhiệm vụ, giải pháp. Cụ thề Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, Kết luận Trung ương 4 khóa XIII đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm; Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội; thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về những điều đảng viên không được làm, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về “Những điều đảng viên không được làm” giữ nguyên 19 điều (đưa nội dung của 2 điều vào những điều khác và thêm 2 điều mới).

Tại hội nghị, Hội CCB Quận 1 cũng tổ chức thông tin tình hình Nga – Ukraine do Tiến sĩ Vũ Trung Kiên, Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo về nguyên nhân chiến tranh Nga – Ukraine; bản chất của cuộc chiến; tình hình chiến sự và đất nước Nga và Ukraine hiện nay; những tác động đến Việt Nam; phát ngôn của Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực, bảo vệ người dân, tiếp tục đối thoại tìm kiếm giải pháp hòa bình… Qua đó giúp cán bộ, đảng viên CCB có cách nhìn khách quan, sâu sắc về tình hình trong nước và thế giới.

                                                                             H.Y