HỘI CỰU CHIẾN BINH QUẬN 1 TỔ CHỨC GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

7

Ngày 10/5/2023. Hội Cựu chiến binh Quận 1 tổ chức giới thiệu cuốn sách của Đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” và thông tin thời sự Quốc tế và Việt Nam.

Tại buổi giới thiệu Trung tướng Trần Thanh Huyền, nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM thông tin thời sự Quốc tế và Việt Nam

Tiến sĩ Vũ Trung Kiên – Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực 2 đã giới thiệu khái quát về các nội dung trọng tâm cuốn sách của Đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, cụ thể:

Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”

(từ trang 11 đến 206), gồm 01 bài viết tổng quan, 04 phát biểu kết luận tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (năm 2014, 2018, 2020, 2022) và trích các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo (từ năm 2013 – 2022).

Phần thứ hai “Nhất quán phương châm: phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”

(từ trang 207 đến 522) gồm tuyển chọn 22 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” 

(từ trang 523 đến 619) tập hợp, chọn lọc 62 ý kiến của các tầng lớp nhân dân, 10 ý kiến của đại biểu Quốc hội và 24 ý kiến của các chính khách, học giả, bạn bè quốc tế, thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của cán bộ, đảng viên, nhân dân, sự ghi nhận, ủng hộ của bạn bè quốc tế về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.