Hội Cựu chiến binh Quận 1 sinh hoạt chuyên đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

6

Ngày 15/11/2022, Hội Cựu chiến binh Quận 1 tổ chức sinh hoạt chuyên đề: Những định hướng lớn trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là tác phẩm được viết nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2021), được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật in thành sách gồm 464 trang.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Tiến sĩ Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II báo cáo các nội dung cơ bản, những định hướng lớn trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó, tác phẩm tập trung trả lời 4 nội dung: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?

Buổi sinh hoạt chuyên đề góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Quận 1 về các mô hình chủ nghĩa xã hội trên thế giới hiện nay; 8 đặc trưng của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mang giá trị nhân văn, hướng tới lợi ích chung, hài hòa xã hội; lịch sử cách mạng vẻ vang của dân tộc gắn với lòng yêu nước và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nhận thức về cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế Việt Nam hiện nay; phát huy sức mạnh nội lực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh về tư duy sáng tạo phù hợp thực tiễn Việt Nam; thực tiễn đặt ra của đất nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, xây dựng Đảng,…

H.Y