Học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu

1
Ngày 3/1/2018, Đảng ủy – Ban Chỉ huy quân sự Quận 1 tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho gần 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quận.
Đại tá Tôn Thất Quỳnh Ái, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự Quận 1 phổ biến 4 nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

Đồng chí Tôn Thất Quỳnh Ái nhấn mạnh, 4 nghị quyết mà hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ sáu ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng đề cập đến nhiều vấn đề cơ bản, cấp bách, quan trọng của đất nước và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.
Đồng chí Tôn Thất Quỳnh Ái cũng đề nghị các cán bộ cần tập trung, nghiên cứu nắm thật chắc những nội dung cơ bản của các nghị quyết; kiên quyết khắc phục “Căn bệnh” ngại học, lười học nghị quyết; kiên quyết đấu tranh với những luận điệu sai trái, không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng…