Hoạt động kiểm tra định kỳ cơ sở đảng của Ban thường vụ Quận ủy 1 quý 3/2005

0

Thực hiện Chỉ thị số 29 CT/TW ngày 14/02/1998 của Bộ chính trị về tăng cường công tác kiểm tra của Đảng và chương trình 01 CTr/QU ngày 01/03/2005 của Ban thường vụ Quận ủy về công tác kiểm tra và lãnh đạo hoạt động kiểm tra của cấp ủy năm 2005. Ban thường vụ Quận ủy đã có kế hoạch kiểm tra định kỳ 16 cơ sở đảng (theo quyết định số 144 QĐ/QU ngày 27/06/2005 của Ban Thường vụ Quận ủy) gồm: 10 đảng bộ khối phường, 01 đảng bộ khối nội chính, 01 chi bộ khối doanh nghiệp và 04 đơn vị khối phòng ban cấp Quận, về các nội dung:


– Thực hiện cải cách hành chính và tiến độ quy trình xử lý hồ sơ trên các lĩnh vực nhà đất, đô thị, …


– Tiến độ triển khai thực hiện và chất lượng các công trình dự án do Quận đầu tư.


– Thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hầu hết các tổ kiểm tra đều tập trung kiểm tra xung quanh 3 nội dung theo tinh thần Quyết định 144 – QĐ/QU của Ban thường vụ Quận ủy. Đánh giá, góp ý đúng thực trạng tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Qua kiểm tra đánh giá của các tổ, trong thời gian tới cần lưu ý thực hiện tốt một số nội dung cơ bản như sau:


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; + Ban quản lý dự án và phòng QLĐT Quận cần có kế hoạch tổ chức tập huấn cho 10 phường về quy trình lập dự án, thẩm định, … để phường nắm biết thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng cơ bản được phân cấp.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; + Để thực hiện tốt các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, Ủy ban nhân dân Quận 1 cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa Ban quan lý dự án, phòng Tài chính kế hoạch với phòng QLĐT. Đồng thời có kế hoạch bố trí tăng cường nhân sự cho các đơn vị hiện nay đang còn thiếu (như phòng QLĐT, Ban quản lý dự án) để đảm bảo cho việc phân công thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; + Từng đơn vị cần phải rà soát nắm chắc đối tượng phạm pháp hình sự và tệ nạn mại dâm, ma túy, … thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền, đoàn thể, khu phố, tổ dân phố trong công tác quản lý và giáo dục cảm hóa đối tượng.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; + Thực hiện tốt hơn mối quan hệ phối hợp giữa các phòng ban cấp Quận với phường trong công tác kiểm tra quản lý, đấu tranh bài trừ tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội trên địa bàn Quận nói chung và từng phường nói riêng.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; + Tăng cường kiểm tra cán bộ dưới quyền thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho dân. Thường xuyên giáo dục phong cách làm việc, tiếp dân, kịp thời đấu tranh chặn đứng các biểu hiện quan liêu, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; + Tiếp tục rà soát kết quả thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, để có hướng tập trung thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm.