Hoạt động kiểm tra 06 tháng đầu năm 2004

1

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Dựa vào Chương trình công tác của UBKT Thành ủy và Chương trình, Nghị quyết của Quận ủy Quận 1. 06 tháng đầu năm 2004, UBKT QU và cơ sở đã có nhiều cố gắng để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong năm. UBKT QU đã tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng Chương trình 02- Ctr/QU ngày 11/03/2004 về công tác kiểm tra và lãnh đạo hoạt động kiểm tra của cấp ủy năm 2004. Đồng thời đã xây dựng các báo cáo thực hiện Chỉ thị 06 của Thành ủy về “quot;Lập lại trật tự kỷ cương chấp hành pháp luật Nhà nước trên địa bàn Thành phố”quot;, “quot;Xây dựng đoàn kết nội bộ để nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng ở Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh”quot; .


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; UBKT Quận ủy và cơ sở đã tiến hành kiểm tra 01 Tổ chức Đảng và 02 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Tiếp nhận kiểm tra giải quyết 07/07 đơn thư tố cáo (có liên quan đến 10 đảng viên), giảm 50% so với cùng kỳ năm trước, qua kiểm tra kết luận có 04 đơn tố cáo không đúng, 02 đơn tố cáo đúng một phần nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, 01 đơn tố cáo đúng (Tổ chức Đảng cơ sở đã tiến hành kiểm điểm xử lý kỷ luật). Riêng việc xử lý thi hành kỷ luật Đảng 06 tháng đầu năm 2004 có 42 trường hợp vi phạm phải bị xử lý kỷ luật, trong đó có : 23 khiển trách, 11 cảnh cáo, 04 cách chức, 03 khai trừ, với những nội dung sai phạm khác nhau .


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Ngoàinbsp; ra UBKT QU đã tổ chức kiểm tra 20 UBKT Đảng ủy cơ sở về tình hình hoạt động kiểm tra, việc thi hành kỷ luật trong Đảng và việc quản lý thu chi đảng phí. Qua kiểm tra, nhìn chung các đơn vị cơ sở có quan tâm đến hoạt động kiểm tra, có Chương trình, Kế hoạch tự kiểm tra ở đơn vị mình, nội dung kiểm tra có đi vào trọng tâm, trọng điểm, đã tác động không ít đến cán bộ đảng viên trong việc phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ. Song bên cạnh cũng còn có nơi, thiếu tập trung cho công tác kiểm tra, chưa xây dựng Chương trình công tác kiểm tra hoặc có xây dựng, nhưng nội dung chung chung. UBKT QU đã nhắc nhở, hướng dẫn để cơ sở có hướng khắc phục sữa chữa.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Những kết quả thực hiện được trong 06 tháng đầu năm là sự nổ lực của UBKT QU và cơ sở. Tuy nhiên bên cạnh cũng còn có mặt đạt được chưa cao, nhất là chỉ tiêu kiểm tra đảng viên và Tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm. UBKT QU và cơ sở sẽ tiếp tục phấn đấu, có giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm .


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;