Ngày 7/9/2007 tại Hội trường Nhà văn hóa phường,nbsp;Đảngnbsp;ủy Phường Tânnbsp;Địnhnbsp;đã tổ chứcnbsp;nbsp;triển khainbsp; Quy định 23-QĐ/TW ngày 31/10/2006 về quy định thi hành điều lệ Đảng và Quyết định 25-QĐ/TW ngày 24/11/2006 ban hành hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong chương VII và chương VIII điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ phường. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc nội dung các điều khoản của Điều lệ Đảng đã quy định.