Ngày 28/6/2019, Đảng bộ phường Cầu Kho tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị “50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và thông tin thời sự quý 2/2019, thông nhanh kết quả Hội nghị lần thứ X Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tham dự có các đồng chí: Châu Phụng Chi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Phạm Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; cùng toàn thể đảng viên các chi bộ trên địa bàn phường.

Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Hồ Thị Vinh báo cáo các nội dung cốt lõi của di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nói về Đảng, Người nhấn mạnh truyền thống đoàn kết trong Đảng; yêu cầu thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình; mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng; giữ gìn Đảng ta thật trong sạch; đối với đoàn viên thanh niên, Người nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định đây là đội hậu bị của Đảng, là người chủ tương lai của đất nước; yêu cầu Đảng phải chăm lo bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho họ; Người cho rằng, nhân dân lao động bao đời chịu đựng gian khổ, bị nhiều áp bức bóc lột của phong kiến, thực dân; nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù, luôn đi theo và rất trung thành với Đảng. Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân; Chủ tịch Hồ Chí Minh dự báo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có thể kéo dài nhưng nhất định thắng lợi thuộc về nhân dân ta; Người căn dặn sau khi kháng chiến thắng lợi, chúng ta ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển đất nước; Đảng và Nhà nước phải quan tâm chăm lo tới mọi đối tượng trong xã hội, đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân; Người mong muốn các đảng anh em đoàn kết, giúp đỡ, bảo vệ lẫn nhau, nâng cao tinh thần chủ nghĩa quốc tế vô sản, Người đau lòng trước những bất hòa giữa các đảng anh em; liên quan đến hậu sự Người căn dặn chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân, hỏa táng thi hài để vừa tốt về mặt vệ sinh, lại không tốn đất; Người mong muốn toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Kho Châu Phụng Chi thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10 gồm: Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (Báo cáo chính trị; Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021- 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021- 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng). Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 khóa XII đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII. Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2018.

L.T