Ngày 10/7/2007, Công ty Công Trình Công Cộng quận tổ chức Đại hội Đại biểu công nhân viên chức năm 2007 với sự tham dự của Liên Đoàn Lao Động quận và hơn 100 đại biểu đại diện cho công nhân viên chức Công ty.

Thời gian qua Công ty đảm bảo thực hiện duy trì tốt vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn quận, nhất là vào các dịp lễ, tết, hội nghị quan trọng, gắn việc duy tu bảo dưỡng công viên với thiết kế mới để tăng vẻ mỹ quan, sạch đẹp tại công viên. Công tác tổ chức, bố trí tuyển dụng cán bộ được chú trọng chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được phân công, đã ban hành quy chế hoạt động của 9/11 đơn vị trực thuộc. Tập trung nâng cao chất lượng phục vụ ở các nhà vệ sinh công cộng, thường xuyên tiếp thu các góp ý từ khách hàng để chấn chỉnh kịp thời. Xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo việc làm, thu nhập của người lao động được ổn định. Đại hội cũng thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi bản Thỏa ước lao động tập thể của Công ty năm 2006 – 2008 và bầu ra 5 thành viên Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2007 – 2008.